Strona G³ówna    Dostêp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    575-217-2461    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedzia³ek, 19.11.2018

Liczba wejœæ na stronê: 3260167

Biuletyn Informacji Publicznej


Herb miasta
Prezydent Miasta Torunia
ul. Wa³y gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruñ
tel. 56 6118752, 6222555
yojan

Rada Miasta Torunia
ul. Wa³y gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruñ
tel. 56 6118727
brm@um.torun.pl

Urz¹d Miasta Torunia
ul. Wa³y gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruñ
Informacja o numerach: 56 6118777
fax. 56 6221670

Gmina Miasta Toruñ
ul. Wa³y gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruñ
NIP: 879-000-10-14
REGON: 871118856
Liczba odwiedzin wszystkich stron BIP
od 1 lipca 2003 r.: 28538697
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruñ
778-294-4616 |  Dostêp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
866-316-0997 914-424-7932

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych w ramach projektu „Nie widzê. Nie s³yszê. Rozumiem!”, dofinansowanego ze œrodków Ministra Administracji i Cyfryzacji