Na skróty...
internet
telefon
863-255-1982

System Pocztowy


Sprawd¼ stan swojego salda, zamów i konfiguruj telefon, przegl±daj historiê po³±czeñ, aktualizuj swoje dane, przegl±daj i drukuj faktury, oraz druki przelewów, przegl±daj w³asne statystyki, zamów publiczny adres IP, korzystaj z pomocy.

Wystarczy, ¿e zalogujesz siê do naszego wirtualnego BOK.
Wirtualne BOK
ID i PIN znajd± Pañstwo na umowie lub fakturze.


Szybki kontakt


tel.: 48/ 383 19 99
48/ 360 83 72
509 710 450
wiêcej

Dostêp do internetu

OFERTA 2018!!! sprawd¼ szczegó³y

Oferujemy szybki dostêp do internetu na terenia Radomia i okolic bez limitów ju¿ od 39 z³ z VAT miesiêcznie.

£±cz±c siê z Internetem przez sieæ MultiFOX korzystasz z szybkiego dostêpu do Sieci u¿ywaj±c po³±czenia bezprzewodowego 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu - nie ponosz±c ¿adnych dodatkowych kosztów ponad abonament. Ci±gle poszerzamy zasiêg naszej us³ugi - je¶li interesuje Ciê pewny i szybki dostêp do Internetu powiedz nam o tym ju¿ dzisiaj.

wiêcej informacji


Telefonia IP

TeleFOX - tani telefon stacjonarny

Wychodz±c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom wprowadzili¶my do oferty bardzo atrakcyjny sposób komunikacji telefonicznej TeleFOX, opartej na technologii Voice over Internet Protocol (w skrócie VoIP).

TeleFOX to us³uga telefonu stacjonarnego, która gwarantuje ca³kowicie bezp³atne rozmowy telefoniczne pomiêdzy u¿ytkownikami MultiFOX, oraz bardzo niskie ceny po³±czeñ na telefony stacjonarne i komórkowe, w Polsce, jak i za granicê.
Celem MultiFOX jest ¶wiadczenie us³ug opartych na prostym cenniku oraz zrozumia³ych i przejrzystych zasadach, dlatego proponujemy TeleFOX, poniewa¿ to po³±czenie wygody telekomunikacji stacjonarnej z niewiarygodnie niskimi cenami po³±czeñ, a naliczanie sekundowe gwarantuje Pañstwu, ¿e zap³acicie tylko za rzeczywisty czas rozmowy.

wiêcej informacji


Obs³uga firm

Niezwykle dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych da³ firmom mo¿liwo¶æ wykorzystywania nowych narzêdzi. Nowy sprzêt i us³ugi w dziedzinach informatyki, telekomunikacji u³atwiaj± i przyspieszaj± wzajemn± komunikacjê, dostêp do informacji i ich przekazywanie.

2565617269
Komputery stacjonarne i notebookiProponujemy Pañstwu zestawy komputerowe oparte na sprawdzonych podzespo³ach, oraz notebooki renomowanych firm. Prowadzimy serwis sprzêtu komputerowego, instalacji wszelkich systemów operacyjnych i ich konfiguracji. S³u¿ymy fachow± pomoc± i rad±.

3108019359
6183188457
  © MultiFOX 2005-2018 || 212-340-2589 | partnership | telefon stacjonarny | mapa zasiêgu | 4107189473