W poniedzia³ek 12 listopada EDUSTREFA jest zamkniêta.

  ******

Tutaj mo¿esz przeczytaæ jak postêpujemy z danymi osobowymi..

Tutaj znajdziesz kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w EDUSTREFIE.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO OP£AT ZA ZAJÊCIA W EDUSTREFIE:

Raiffeisen POLBANK

03 1750 0009 0000 0000 3037 2778

EDUSTREFA, Grójec, ul. Jana Paw³a II 26

W opisie przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, rodzaju zajêæ i okresu, za jaki dokonywana jest op³ata.

Centrum informacyjne

2018-02-05 B±d¼ na bie¿±co!
Wszystkie aktualne informacje na nasz temat znajdziesz na facebooku-u. Polub nasz profil a nic Ciê nie ominie.
discrepancy

2016-06-15 Zaproszenie na uadycje

Jak co roku pod koniec czerwca nasi Uczniowie zaprezentuj± swoim rodzinom i znajomym efekty ca³orocznej ciê¿kiej pracy podczas audycji i koncertów koñcz±cych ten rok szkolny.
A oto i plan na najbli¿sze 2 tygodnie :

2016-06-15 ¦WIETLICA - promocja

Co prawda dopiero koñczy siê rok szkolny, ale my ju¿ my¶limy o tym, co bêdzie po wakacjach.
A po wakacjach znów bêdzie dzia³aæ nasza ¦WIETLICA, do której serdecznie zapraszamy ju¿ dzi¶. A dla wszystkich rodziców, którzy do koñca czerwca zapisz± do nas po raz pierwszy swoje pociechy mamy specjaln± PROMOCJÊ cenow± - Pierwszy Miesi±c Gratis.
Po szczegó³y zapraszamy do naszego BIURA.

2015-09-15 Lekcje gitary po angielsku
     
Ucz siê graæ na gitarze z nauczycielem mówi±cym po angielsku ! Po³±cz naukê gry na gitarze ze szlifowaniem swojego angielskiego. Tylko u nas: lekcje nauki gry na gitarze akustycznej i elektrycznej
2015-09-08 Zajêcia pedagogiczne
Terapia rêki, wczesne wspomaganie, reedukacja, logopedia... to wszystko znajdziesz w EDUSTREFIE. Je¶li chcesz wspomóc swoje dziecko w rozwoju, lub je¶li wymaga fachowej pomocy pedagoga lub

>> wszystkie aktualno¶ci

Newsletter

Je¿eli chcecie Pañstwo otrzymywaæ na bie¿±co informacje od Edustrefy prosimy o wcze¶niejsze zapoznanie siê z nasz± polityk± prywatno¶cizapisz wypisz

(704) 335-0686
8018877545
(905) 989-6053

NAPISZ DO NAS STRONA G£ÓWNA
Strona wykorzystuje pliki cookies. U¿ywamy informacji zapisanych za pomoc± cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb u¿ytkowników.
W programie s³u¿±cym do obs³ugi internetu mo¿na zmieniæ ustawienia dotycz±ce cookies. Wiêcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatno¶ci przeczytasz na stonie WIKIPEDII.
Zapoznaj siê z 9096744226. Akceptuj±c niniejszy komunikat potwierdzasz, ¿e zapozna³e¶ siê z informacj±. [akceptujê - zamknij]