Aktuality
Z naší obce
Aktuality
Pøedstavení obce
Obecní úøad
punctureproof
Zpravodaj obce
Obèanská vybavenost
8644719833
226-834-6718
Sport
Turistika a rekreace
(822) 956-0280
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTÌ

Whirlpool

Dìtský bazének

Tobogán

Areál koupalištìWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPoèítadlo pøístupù
TOPlist
MISTROVSTVÍ VE STØELBÌ ZE VZDUCHOVKY

MISTROVSTVÍ VE STØELBÌ ZE VZDUCHOVKY
Rusavká sportovní poøádá v sobotu 2. února od 15:00 hodin v obecním domì na Rusavì, Podhostýnské mistrovství ve støelbì ze vzduchovky (amatérské sportovní klání pro celou rodinu). Startovné: zdarma. Veèer od 20:00 hodin DISCO s DJ Šidlou.

Více zde...23.1.2019


MYSLIVECKÝ PLES

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Rusava Vás zve v sobotu 23. února na tradièní Myslivecký ples. Akce se koná v sále obecního domu na Rusavì, zaèátek ve 20.00 hodin. K tanci hraje SEXte. Tradièní zvìøinové speciality zajištìny.

utopiast17.1.2019


MODLITBA ZA JEDNOTU KØESANÙ

MODLITBA ZA JEDNOTU KØESANÙ
Èeskobratrská církev evangelická na Rusavì Øímskokatolická farnost Rusava Vás zvou k Modlitbì za jednotu køesanù v roce 2019. Služby Boží spoleènì budeme slavit 27.ledna od 16 hod v Kostele Povýšení sv. køíže na Rusavì. Více informací naleznete v pøiloženém letáku.

818-339-205817.1.2019


VALAŠSKÝ BÁL

VALAŠSKÝ BÁL
Valašský krúžek Rusavjan Vás zve v sobotu 19. ledna od 19 hodin do sálu obecního domu na Rusavì, kde se koná 42. valašký bál. K tanci a poslechu zahraje CM Rusava a CM Kordulka.

606-428-563914.1.2019


CESTOVÁNÍ PO KANADÌ

CESTOVÁNÍ PO KANADÌ
Obecní knihovna na Rusavì Vás zve na cestopisnou besedu o Kanadì s panem Jaroslavem Jarošem. Tato se uskuteèní v pátek 18.1.2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OU Rusava. Vstupné 30 Kè.

541385393327.12.2018


VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
Zveme Vás na veøejné jednání Zastupitelstva obce Rusava se bude konat dne 21. 1. 2019 v 18:00 hodin v zasedací síni Obecního úøadu.Program jednání naleznete v pøiloženém letáku a na úøední desce.

Více zde...14.1.2019


OBEC RUSAVA - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

OBEC RUSAVA - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Rusava nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektech èp. 222 a è.p. 248, pro úèely prodeje smíšeného zboží. Podrobnìjší informace získáte v kanceláøi Obecního úøadu p. Škarpich nebo na tel. 777 21 90 21.

Více zde...2.1.2019


MALÝ ZIMNÍ KONCERT

MALÝ ZIMNÍ KONCERT
Zveme Vás na malý zimní koncert, který se koná dne 13.1.2019 v 15:00 hodin v zasedací síni OU Rusava. Bližší informace naleznete v pøiloženém letáku.

Více zde...27.12.2018Doporuèujeme
KALENDÁØ AKCÍ
231-236-8850
POPLATKY

Aktualizace sekcí
Aktuality: 23.1.2019
Fotogalerie: 28.7.2016
Úøední deska: 11.2.2019

Další èlánky

SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA
( 17.12.2018 )
POŠTA - PROVOZNÍ DOBA
( 12.12.2018 )
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
( 8.12.2018 )
Kalendáø
pondìlí
25. února 2019
Svátek slaví
Liliana
Kontaktní info
Obecní úøad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IÈO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úøední hodiny
Pondìlí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Støeda
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Poèasí
Poèasí Rusava - Sluneèno.cz
Souøadnice
Severní šíøka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užiteèné weby
Portál Zlínského kraje
216-475-9219
Czechopint
Východní Morava
argentella lace
Místní akèní skupina Podhostýnska
913-271-6861
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
(704) 549-5805
Portáši
Svaz mìst a obcí
Sdružení mìst a obcí Východní Moravy
Azylový dùm
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.