775-317-7224

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށީ މާ ކުރީގެ ހަނދާނަކުންނެވެ. އެއީ ވަޔާއި ލެޔާއި ކަރުނައިގެ ޒަމާނެކެވެ. އޭރު ވެސް އޭނާ އުޅުނީ ދިދައެއް ހިފައިގެން ވިހުރުވާލަ ވިހުރުވާލަ އެވެ.

ބުޅާތުއްތު ބުޅާވެގެން އުޅޭނެތާއޭ!

ތުއްތުގެ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމުގެ އުފާވެރި ވާހަކަ

ނަހުލާ ނުވެއްޓި އަދިވެސް ކުރިއަށް

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު ތިބި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަންހެނުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާނަމަ އެންމެ ކުރިއަށް ލާންޖެހޭނެ ނަމަކީ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އެވެ. އެތައް އަހަރުތަކެއް ވާންދެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ނަހުލާގެ ހާއްސަ “ނަހޫ ސްޓައިލް”ގެ

އަހަރެންނާއި ޑިޕްރެޝަންގެ ކަނު އަނދިރި ދުނިޔެ

ޑިޕްރެޝަންގެ ކޯޅުމެއްގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނީ ހަމަކިރިޔާ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެ އަނދިރިކަމުން ސަލާމަތްނުވެވިފައި.

ދެމީހުން އެކުގައި އެތައް ދުވަހެއް: މާ ބޮޑަށް ވެސް ލޯބިން

ހަޔާތުގައި އެކި ފަހަރަށް އެކި ކަންތަކާ މީހުން ކުރިމަތިލަ އެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް އެއީ ކުރިއަށް ދާން ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑުތަޖުރިބާއެކެވެ. އެކަމަކު މި ދެ މީހުންގެ ވާހަކަ ތަފާތެވެ.

މިއޮތީ ތިކިޔާ އެތި އެކިސައިޒު

ދިޒް އިޒް ނޮޓް ވަޓް ޔޫ ތޯޓް އިޓް ވުޑް ބީ

މަޔަކު ދަރިއަކަށްޓަކައިވި ގުރުބާނީ: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން

ދަރިންނަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ. އެކަމަކު އެންމެން ވެސް ހޯދަން ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް ހިތް އެދޭ އުފަލެކެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ އެންމެނަށް

ބޮޑުބެރާއި ލެޔާއި ކެކުޅުމުގެ ހަޔާތެއް

ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެބޮޑުވީ. މީހުން އައި އެހެން ބުނެލީމަ ވަރަށް ދެރަވޭ. ވަރަށް އަސަރުކުރޭ. އެކަމަކު އަހަންނަށް އަހަރެން ހަމަ ނޯމަލް.

6107852556

Knowing when to stop has never been a trait of mine. However, this time I got so carried away by the city itself that I became indifferent to gambling.

Lessons Learned While Skipping School

Did you know Robert Mapplethorpe thought that ‘magic’ disappears from a photograph when you start talking about it? Sometimes I tend to agree with that.

231-729-6464

Feel the air of the “windy city” pressing against your face. USA’s third largest city is a perfect place to wander the streets.